lingam saivasiddhantam natarajar science siva

சத்தி நாயனார் - Sakthi Nayanar

நயன்மார்கள்

சத்தி நாயனார் - Sakthi Nayanar

குரு பூசை
ஐப்பசி - பூரம்


<< Previous || Next >>


சிவனடியார்களை இகழ்ந்தவர் நாவைத் தண்டாயம் என்னும் குறடுபோலும் கருவியால் இழுத்துக் கத்தியால் அரிந்த வேளாளர்.

குருபூசை: ஐப்பசி - பூரம்bot About Us | Policy | Contact Us | ©2018 Saiva Siddhanta
Back to Top