lingam saivasiddhantam natarajar science siva

Saiva Siddhanta vs Mordern science

 

சங்க இலக்கியத்தில் வானியல் - cosmic/space science

மனிதனின் அறிவியல் பிரிவின் ஒரு கூறே வானியல். இன்றைக்கு வானியலின் வளர்ச்சி மனிதனை வேற்று கிரகவாசிகளாக மாற்றும் அளவுக்கு உயர்த்தியுள்ளது. ஸ்பிரிட், ஆப்பர்சினிட்டி ஆகிய விண்கலங்கள் செவ்வாய்க் கோளை ஆராய மனிதனால் ஏவப் பட்டவை. மேலும், இன்றைய அறிவியலாளர்கள் ஞாயிறை விட 320 மடங்கு பெரிய, 1 கோடி மடங்கு ஒளி வீசக்கூடிய, இதுவரை வானியல் அறிஞர்களே கண்டிராத மிகப்பெரிய விண்மீனை லண்டனில் உள்ள "ஷெபீல்ட்' வானியல் துறை விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ளனர். இவ்விண்மீனுக்கு மான்ஸ்டர் ஸ்டார் (ராட்சத நட்சத்திரம்) என்று பெயரிட்டுள்ளனர். இக்கண்டுபிடிப்புகளுக்கெல்லாம் முன்னோடியாக தொல் மனிதர்களின் வானியல் கண்டுபிடிப்பே அடிப்படை ஆகும். உலகில் உள்ள தொன்மையான மனித இனங்களில் ஒன்றான தமிழினம் தமக்கென வானியல் கொள்கையை சங்க இலக்கியங்களில் பதிவு செய்துள்ளனர்.

பழந்தமிழர்கள் வானத்தையே தன் வீட்டின் மேற் கூரையாகக் கொண்டவர்கள். வானத்தில் நாள்தோறும் நிகழ்கின்ற வானியல் நிகழ்வுகளையும், மாற்றங்களையும் கூர்ந்து கவனித்து வானியல் தொடர்பான சிந்தனைகளை இவ்வுலகுக்கு எடுத்தியம்பியவர்கள். தமிழகத்தில் வானியல் துறையில் சிறந்து விளங்கிய பலர் வாழ்ந்தனர் என்பதை கணியன் பூங்குன்றனார், கனிமேதாவியார், பக்குடுக்கை நன்கணியார் முதலிய பெயர்கள் சான்று பகர்கின்றன. சிலேட்டர் என்னும் வானியல் அறிஞர் தமிழருடைய வானநூற்கணித முறையே வழக்கிலுள்ள எல்லாக் கணிதங்களிலும் நிதானமானது என்னும் கருத்து ஈண்டு நோக்கத்தக்கது.

சங்கத் தமிழர் ஐம்பெரும் பூதங்களின் தோற்றங்களை வெளிப்படுத்தும்போது பரந்து விரிந்த வானத்திலிருந்து காற்றும், காற்றிலிருந்து தீயும், தீயிலிருந்து நீரும், நீரிலிருந்து நிலமும் தோன்றியுள்ள அறிவியல் உண்மையை இவ்வுலகுக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.

விசும்பில் ஊழூழ் செல்லக்
கருவளர் வானத்திசையில் தோன்றி
உருவறி வாரா ஒன்றன் ஊழியும்
செந்தீச் சுடரிய ஊழியும் பனியொடு
தண்பெயல் தலைஇய ஊழியும் அவையிற்
நுண்முறை வெள்ள மூழ்கி ஆர்தருபு
(பரிபாடல்:2)

இப்பாடலடிகள் முறையாகத் தோன்றும் ஊழிக் காலங்களை வெளிப்படுத்துகிறது. முறையே வானம் முதல் ஊழிக் காலத்திலும், காற்று இரண்டாம் ஊழியிலும், தீ மூன்றாம் ஊழியிலும், நீர் நான்காம் ஊழியிலும், நிலம் ஐந்தாம் ஊழியிலும் தோன்றிய நிகழ்வு இன்றைய அறிவியலாரும் உடன்படு கருத்தாகும்.

தமிழர் இவ்வுலகிலுள்ள உயிர்கள் நிலைத்து வாழ ஞாயிறே முதன்மைக் காரணம் என்பதை உணர்ந்திருந்தனர். தமிழரின் பொங்கல் திருநாள் ஞாயிறை முதன்மைப்படுத்துவது ஈண்டு நோக்கத்தக்கது. திருமுருகாற்றுப்படையின் தொடக்க வரிகள், உயிர்கள் மகிழ ஞாயிறு எழுவதாக நக்கீரர் பதிவு செய்கிறார்.

உலக முவப்பு வலனேர்பு திரிதரு
பலர்புகழ் ஞாயிறு கடற்கண் டாஅங்கு
ஓவற இமைக்கும் சேண்விளங்கு அவிரொளி
(திருமுருகு:1-3)

இங்கு, உலக உயிர்கள் ஞாயிறின் கதிர்களால் உயிர் வாழ்கின்றன. இல்லையேல் இவ்வுலகம் பனிமண்டி உலக அழிவு ஏற்படும் என்ற உண்மை புலப்பட்டு நிற்கிறது. மேலும், நற்றிணை பாடலொன்று, ஞாயிறு இருளைப்போக்க அதன் உட்பகுதி நெருப்பினால் எரிந்து கொண்டிருக்கிறது என்றும் அதைச் சுற்றிலும் ஒளிப்படலம் உள்ளது என்றும் கூறுகிறது. அப்பாடலடிகள் வருமாறு.

வானம் மூழ்கிய வயங்கொளி நெடுஞ்சுடர்க்
கதிர்காய்ந்து எழுந்தகங் கனலி ஞாயிறு
(நற்:163)

இதன் மூலம், பழந்தமிழர்கள் ஞாயிறை நெருப்புக் கோளம் என்கின்றனர். இன்றைய அறிவியல் அறிஞர்களும் ஞாயிறு வடிவமற்று எரிந்து கொண்டிருக்கின்ற நெருப்புக் கோளம் என்பதை ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். இன்றைய வானியலறிஞர்கள் ஞாயிறை ஒன்பது கோள்கள் சுற்றுவதாகக் கண்டறிந்துள்ளனர். இந்நிகழ்வின் எச்சத்தை சிறுபாணாற்றுப்படையில் காணமுடிகிறது.

வாணிற விசும்பின் கோண்மீன் சூழ்ந்த
விளங்கதிர் ஞாயி றெள்ளுந் தோற்றத்து
(சிறுபாண்: 242-43)

என்னும் வரிகள், ஞாயிறைச் சுற்றிலும் கோள்கள் சூழ்ந்துள்ள உண்மைப் பதிவைப் புலப்படுத்துகின்றன. இதன் மூலம் பல கோள்கள் ஞாயிறைச் சுற்றிவந்தன என்று தமிழர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். ஆனால், பூமியை ஞாயிறின் கோளாக இவர்கள் கண்டறியவில்லை. மாறாக காட்சிப் பார்வையின் அடிப்படையில் பூமியை ஞாயிறும் சந்திரனும் சுற்றுவதாக நம்பினர். இதை,

குடதிசை மாய்ந்து குணமுதல் தோன்றிப்
பாயிருள் அகற்றும் பயங்கெழு பண்பின்
(பதிற்று: 22:33-34)

இங்கு, ஞாயிறு கிழக்கில் தோன்றி, மேற்கில் மறைவதையும், பூமி நிலையாக ஓரிடத்திலேயே இருப்பதாகவும் காட்சிப் பார்வையின் அடிப்படையில் அறிவியல் உண்மையை அறியாது இருந்த செய்தியும் வெளிப்பட்டு நிற்கிறது.

மேலும், திருப்பாவை 13, புறம்:26:1-2; புறம் 117:1-2; பதிற்றுப்பத்து 13:25-26; ஆகிய பாடல்கள் மூலமும் அறியமுடிகிறது.

தமிழரின் வானியல் அறிவு இன்றைய அறிவுசார் உலகுக்கு ஒரு முன்னோடி என்பதில் ஐயமில்லை.

Description: Photo: சங்க இலக்கியத்தில் வானியல் மனிதனின் அறிவியல் பிரிவின் ஒரு கூறே வானியல். இன்றைக்கு வானியலின் வளர்ச்சி மனிதனை வேற்று கிரகவாசிகளாக மாற்றும் அளவுக்கு உயர்த்தியுள்ளது. ஸ்பிரிட், ஆப்பர்சினிட்டி ஆகிய விண்கலங்கள் செவ்வாய்க் கோளை ஆராய மனிதனால் ஏவப் பட்டவை. மேலும், இன்றைய அறிவியலாளர்கள் ஞாயிறை விட 320 மடங்கு பெரிய, 1 கோடி மடங்கு ஒளி வீசக்கூடிய, இதுவரை வானியல் அறிஞர்களே கண்டிராத மிகப்பெரிய விண்மீனை லண்டனில் உள்ள 'ஷெபீல்ட்' வானியல் துறை விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ளனர். இவ்விண்மீனுக்கு மான்ஸ்டர் ஸ்டார் (ராட்சத நட்சத்திரம்) என்று பெயரிட்டுள்ளனர். இக்கண்டுபிடிப்புகளுக்கெல்லாம் முன்னோடியாக தொல் மனிதர்களின் வானியல் கண்டுபிடிப்பே அடிப்படை ஆகும். உலகில் உள்ள தொன்மையான மனித இனங்களில் ஒன்றான தமிழினம் தமக்கென வானியல் கொள்கையை சங்க இலக்கியங்களில் பதிவு செய்துள்ளனர். பழந்தமிழர்கள் வானத்தையே தன் வீட்டின் மேற் கூரையாகக் கொண்டவர்கள். வானத்தில் நாள்தோறும் நிகழ்கின்ற வானியல் நிகழ்வுகளையும், மாற்றங்களையும் கூர்ந்து கவனித்து வானியல் தொடர்பான சிந்தனைகளை இவ்வுலகுக்கு எடுத்தியம்பியவர்கள். தமிழகத்தில் வானியல் துறையில் சிறந்து விளங்கிய பலர் வாழ்ந்தனர் என்பதை கணியன் பூங்குன்றனார், கனிமேதாவியார், பக்குடுக்கை நன்கணியார் முதலிய பெயர்கள் சான்று பகர்கின்றன. சிலேட்டர் என்னும் வானியல் அறிஞர் தமிழருடைய வானநூற்கணித முறையே வழக்கிலுள்ள எல்லாக் கணிதங்களிலும் நிதானமானது என்னும் கருத்து ஈண்டு நோக்கத்தக்கது. சங்கத் தமிழர் ஐம்பெரும் பூதங்களின் தோற்றங்களை வெளிப்படுத்தும்போது பரந்து விரிந்த வானத்திலிருந்து காற்றும், காற்றிலிருந்து தீயும், தீயிலிருந்து நீரும், நீரிலிருந்து நிலமும் தோன்றியுள்ள அறிவியல் உண்மையை இவ்வுலகுக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர். விசும்பில் ஊழூழ் செல்லக் கருவளர் வானத்திசையில் தோன்றி உருவறி வாரா ஒன்றன் ஊழியும் செந்தீச் சுடரிய ஊழியும் பனியொடு தண்பெயல் தலைஇய ஊழியும் அவையிற் நுண்முறை வெள்ள மூழ்கி ஆர்தருபு (பரிபாடல்:2) இப்பாடலடிகள் முறையாகத் தோன்றும் ஊழிக் காலங்களை வெளிப்படுத்துகிறது. முறையே வானம் முதல் ஊழிக் காலத்திலும், காற்று இரண்டாம் ஊழியிலும், தீ மூன்றாம் ஊழியிலும், நீர் நான்காம் ஊழியிலும், நிலம் ஐந்தாம் ஊழியிலும் தோன்றிய நிகழ்வு இன்றைய அறிவியலாரும் உடன்படு கருத்தாகும். தமிழர் இவ்வுலகிலுள்ள உயிர்கள் நிலைத்து வாழ ஞாயிறே முதன்மைக் காரணம் என்பதை உணர்ந்திருந்தனர். தமிழரின் பொங்கல் திருநாள் ஞாயிறை முதன்மைப்படுத்துவது ஈண்டு நோக்கத்தக்கது. திருமுருகாற்றுப்படையின் தொடக்க வரிகள், உயிர்கள் மகிழ ஞாயிறு எழுவதாக நக்கீரர் பதிவு செய்கிறார். உலக முவப்பு வலனேர்பு திரிதரு பலர்புகழ் ஞாயிறு கடற்கண் டாஅங்கு ஓவற இமைக்கும் சேண்விளங்கு அவிரொளி (திருமுருகு:1-3) இங்கு, உலக உயிர்கள் ஞாயிறின் கதிர்களால் உயிர் வாழ்கின்றன. இல்லையேல் இவ்வுலகம் பனிமண்டி உலக அழிவு ஏற்படும் என்ற உண்மை புலப்பட்டு நிற்கிறது. மேலும், நற்றிணை பாடலொன்று, ஞாயிறு இருளைப்போக்க அதன் உட்பகுதி நெருப்பினால் எரிந்து கொண்டிருக்கிறது என்றும் அதைச் சுற்றிலும் ஒளிப்படலம் உள்ளது என்றும் கூறுகிறது. அப்பாடலடிகள் வருமாறு. வானம் மூழ்கிய வயங்கொளி நெடுஞ்சுடர்க் கதிர்காய்ந்து எழுந்தகங் கனலி ஞாயிறு (நற்:163) இதன் மூலம், பழந்தமிழர்கள் ஞாயிறை நெருப்புக் கோளம் என்கின்றனர். இன்றைய அறிவியல் அறிஞர்களும் ஞாயிறு வடிவமற்று எரிந்து கொண்டிருக்கின்ற நெருப்புக் கோளம் என்பதை ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். இன்றைய வானியலறிஞர்கள் ஞாயிறை ஒன்பது கோள்கள் சுற்றுவதாகக் கண்டறிந்துள்ளனர். இந்நிகழ்வின் எச்சத்தை சிறுபாணாற்றுப்படையில் காணமுடிகிறது. வாணிற விசும்பின் கோண்மீன் சூழ்ந்த விளங்கதிர் ஞாயி றெள்ளுந் தோற்றத்து (சிறுபாண்: 242-43) என்னும் வரிகள், ஞாயிறைச் சுற்றிலும் கோள்கள் சூழ்ந்துள்ள உண்மைப் பதிவைப் புலப்படுத்துகின்றன. இதன் மூலம் பல கோள்கள் ஞாயிறைச் சுற்றிவந்தன என்று தமிழர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். ஆனால், பூமியை ஞாயிறின் கோளாக இவர்கள் கண்டறியவில்லை. மாறாக காட்சிப் பார்வையின் அடிப்படையில் பூமியை ஞாயிறும் சந்திரனும் சுற்றுவதாக நம்பினர். இதை, குடதிசை மாய்ந்து குணமுதல் தோன்றிப் பாயிருள் அகற்றும் பயங்கெழு பண்பின் (பதிற்று: 22:33-34) இங்கு, ஞாயிறு கிழக்கில் தோன்றி, மேற்கில் மறைவதையும், பூமி நிலையாக ஓரிடத்திலேயே இருப்பதாகவும் காட்சிப் பார்வையின் அடிப்படையில் அறிவியல் உண்மையை அறியாது இருந்த செய்தியும் வெளிப்பட்டு நிற்கிறது. மேலும், திருப்பாவை 13, புறம்:26:1-2; புறம் 117:1-2; பதிற்றுப்பத்து 13:25-26; ஆகிய பாடல்கள் மூலமும் அறியமுடிகிறது. தமிழரின் வானியல் அறிவு இன்றைய அறிவுசார் உலகுக்கு ஒரு முன்னோடி என்பதில் ஐயமில்லை.

Universe is called as Andam in tamil which literally means a big egg. This means we knew that the galaxy is elliptical in shape ages back and it required hubble in 1950 to tell us that.

phoogolam means Earth (Study of) / Geography – This Splits as phoo +Golam. phoo means Earth Golam means round in tamil. We did not throw stones at a scientist as late as 17th century when he said that earth is round and not flat. We would have laughed our heart out and ignored him.

Be it the age of the universe, all of the astronomical measurements, health, spirituality etc, many of us need a proof in modern science to tell us that what we knew was right and they have certified it. When we decide to come out of this mentality then the process of reclaiming our rich heritage shall start.

Origin of Universe and linkage with Tamil:

The initial evolutionary process for the universe consisted of 5 stages states Aintiram. You can imagine that these are the movements of particles during the Big bang. They are அமிழ்தல், இமிழ்தல், குமிழ்தல், உமிழ்தல், தமிழ்தல்.

 • Amizhdal (Withdrawal)
 • Imizhdal (Overflowing)
 • Kumizhdal (clustering round in an order)
 • Umizhdal (Emitting)
 • Tamizhdal (resulting into a well defined form)

These are the first stages from the Big bang till a well defined shape is formed. Now the last level is called Tamizhdal which results in a well defined form. This state has emanated from the Pranava and not been created by some one. Hence a language as rich with the sweetness of inherent order, originating from the luminosity of the original particle is called Tamil. Tamil is word based on the final resultant state called Tamizhdal (தமிழ்தல்).

Navgrahas refer to the nine celestial bodies in Cosmos which are said to have influence on life of people on earth. They are respectively Ravi ( Sun ), Chandra (Moon), Kuja (Mars), Budha (Mercury), Guru (Jupiter), Sukra (Venus), Sani (Saturn), Rahu and Ketu ,which are respectively the invisible North and South Nodes of the moon . Some interpret these bodies as Neptune and Pluto. The Sun is the central figure around which all other bodies revolve with the moon going round and round the earth along with the earth’s motion. The Science of Astrology predicts the life progress of individuals on earth depending on the position of the above celestial bodies in the Cosmos at the time of birth of the individual These celestial bodies , particularly the Sun and Moon have profound influence on the climate of different geographical regions of the world. It is for these reasons they are worshiped by Hindus during various religious rituals. Sometimes special offerings are made to ward off any adverse effects on the life of the individual

PLANETS

ஞாயிறு - ñāyiru(Suryan)

Suryan in his chariot driven by seven horses.

ஞாயிறு  ñāyiru is the chief, the solar deity, His chariot is pulled by sevenhorses, which represent the seven chakras.

In Hindu religious literature, Surya is notably mentioned as the visible form of God that one can see every day.Shaivites often regard Surya as an aspect of Shiva.

திங்கள்(சந்திரன்) - Chandran

Chandra on his chariot of antelope. A 19th century watercolour painting.

திங்கள், tinggaḷ is a lunar deity. Chandra (moon) is also known as Soman. He is described as young, beautiful, fair; two-armed and having in his hands a club and a lotus. He rides his chariot (the moon) across the sky every night, pulled by ten white horses or an antelope. He is connected with dew, and as such, is one of the gods of fertility.

செவ்வாய் - cevvāi

Angraka graha.JPG

செவ்வாய், cevvāi is the god of Mars, the red planet. He is the god of war and is celibate. He is painted red or flame colour, four-armed, carrying a trident, club, lotus and a spear. There is a famous pilgrim place Vaitheeswaran Kovil, Tamilnadu.He is considered the son of Earth

 

 

புதன் - putan

புதன், putan is the god of the planet Mercury and the son of Chandra (the moon) with Tara (Taraka). He is also the god of merchandise and protector of merchants. He is of Rajas Guna and represents Communication.

He is represented as being mild, eloquent and of greenish colour. He is represented holding a scimitar, a club and a shield, riding a winged lion in Ramghur temple. In other illustrations, he holds a sceptre and lotus and rides a carpet or an eagle or a chariot drawn by lions.

வியாழன் - viyāzhan

Brihaspati graha.JPG

வியாழன் - viyāzhan is the Guru of Devas, personification of piety and religion, the chief offerer of prayers and sacrifices, He is the Lord of planetJupiter. He represents knowledge and teaching. He is often known simply as "Guru - devan " [ not to be confused with Guru - bhawan ].

According to scriptures, he is the guru of the Devas. He is also known Guru, the god of wisdom and eloquence, to whom various works are ascribed. Guru is usually depicted with an elephant or chariot drawn by eight horses as his vehicle. He is also depicted in a lotus flower.

His  element is  ether, and his direction is north-east. He is described of yellow or golden colour and holding a stick, a lotus and his beads.

வெள்ளி - veḷḷi 

வெள்ளி, veḷḷi means "clear, pure" or "brightness, clearness", identified with the planet Venus. He represents wealthpleasure and reproduction.

He is of white complexion, middle-aged and of agreeable countenance. He is described variously mounted, on a camel or a horse or a crocodile. He holds a stick, beads and a lotus and sometimes a bow and arrow.

He is believed to give more wealth, fortune and luxury to one's living.

 

சனி, cani

சனி, cani  is one of the nine primary celestial beings in Hindu Philosophical System, He is embodied in the planet Saturn.His element is air, and his direction is west. He represents learning the hard way, Career and Longevity.

The origin of word cani comes from the following: sa - the one who moves slowly. Saturn takes about 30 years to revolve around the Sun, thus it moves slowly compared to other planets in Tamil. He is a son of  Sun God.

He is depicted dark in colour, clothed in black; holding a sword, arrows and two daggers and variously mounted on a black crow or a raven.

 

இராகு - irāku

Rahu graha.JPG

இராகு - irāku is God of the Ascending / North lunar node. He is depicted in art as a dragon with no body riding a chariot drawn by eight black horses.

According to legend, the asura Rahu drank some of the divine nectar. But before the nectar could pass his throat, Mohini (the female avatar of Vishnu) cut off his head. The head, however, remained immortal and is called Rahu, while the rest of the body became Ketu.

கேது - kētu

Ketu graha.JPG

கேது - kētu is the Lord of Descending/South lunar node. Ketu is generally referred to as a "shadow" planet. He is considered as Tail of the Demon Snake. It is believed to have a tremendous impact on human lives and also the whole creation. In some special circumstances it helps someone achieve the zenith of fame. He represents supernatural influences.

Astronomically, Ketu and Rahu denote the points of intersection of the paths of the Sun and the Moon as they move on the celestial sphere. Therefore, Rahu and Ketu are respectively called the north and the south lunar nodes. The fact that eclipses occur when Sun and Moon are at one of these points gives rise to the story of the swallowing of the Sun and the Moon.

 

அவன் அவள் அதுவெனும் அவைமூ வினைமையில் 
தோற்றிய திதியே ஒடுங்கிமலத்து உளதாம் 
அந்தம் ஆதி என்மனார் புலவர் 

மெய்கண்ட தேவர் --பிரமாண இயல் (அனுமானத்தைக் கொண்டு இறைவன் இருப்பதை நிருபிக்கும் முறை )

அவன், அவள் ,அது என்று சுட்டிக் கூறப்படுகின்ற பிரபஞ்சம் (உயிர்கள் ,அண்டங்கள் )
தோன்றல்,இருத்தல்,மறைதல் என்ற மூன்று தொழில்களைக் கொண்ட முழு முதற்க்கடவுளால் /ஆதியால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட உள்பொருள் ஆகும் .

(மூ வினைமையில் ,மூன்று தொழில்கள் )

(தோற்றிய- திதியே, தோற்றுவிக்கப்பட்ட- உள்பொருள் )

பிரபஞ்சத்தில் காணப்படும் பொருட்கள் எல்லாம் முத்தொழிலுக்கு உட்பட்ட காரிய பொருட்களே (தோன்றி இருந்து அழிய / மாறக் கூடியவை) (BIG BANG -CURRENT POSITION -BIG CRUNCH)

உதாரணமாக அண்டங்கள் (GALAXY ), சூரியன் ,சந்திரன், பூமி, நாம் ,பேருந்து ,மரம் ,கல் ,பானை ,கற்பூரம், தண்ணீர் ,நாமக்கட்டி ,அணு --etc எல்லாம் தன் நிலையில் இருந்து அழியக்கூடிய /மாறக்கூடிய 
அவயகப் பகுப்புள்ள காரியப் பொருட்களே.

இதைப்போல மொத்த பிரபஞ்சமும் முத்தொழிலுக்கு உட்பட்ட காரியப் பொருளே

காரணன் இல்லாமல் காரிய பொருள் இருக்கமுடியுமா ? 

காரியப் பொருள் நிரந்தரமானதா ?

-தோற்றமும், சிறப்பும், ஈற்றொடு புணரிய மாப் பேர் ஊழியும், நீக்கமும், நிலையும், (BIG BANG -CURRENT POSITION -BIG CRUNCH .......) சூக்கமொடு, தூலத்து, சூறை மாருதத்து எறியது வளியின் கொட்கப் பெயர்க்கும் குழகன்

படைப்போன் படைக்கும் பழையோன்; படைத்தவை
காப்போன் காக்கும் கடவுள்; காப்பவை
கரப்போன்; கரப்பவை கருதாக்
கருத்துடைக் கடவுள்;
-திருவாசகம் -திரு அண்டப்பகுதி 

முடிவும் பிறப்பையும் முன்னே படைத்த
அடிகள் உறையும் அறன் நெறி நாடில்
இடியும் முழக்கமும் ஈசர் உருவம்
கடிமலர்க் குன்ற மலையது தானே
-திருமந்திரம் (20)

சந்தேக மில்லாத தங்கம் - அதைச்  சார்ந்துகொண் டாலுமே தாழ்வில்லா பொங்கம்  அந்தமில் லாதவோர் துங்கம் - எங்கும்  ஆனந்த மாக நிரம்பிய புங்கம்.
-கடுவெளிச் சித்தர் Description: https://m.ak.fbcdn.net/sphotos-c.ak/hphotos-ak-frc1/1001448_523668414347758_615745751_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Function Nerves in body

நாடி தாரணை
எழுபத் தீராயிர நாடி யவற்றுள்
முழுபத்து நாடி முதல்.                                                               31
நரம்பெனு நாடியிவை யினுக்கெல்லா
முரம்பெறு நாடியொன் றுண்டு.                                            32
உந்திமுதலா யுறுமுடிகீழ் மேலாய்ப்
பந்தித்து நிற்கும் பரிந்து.                                                           33
காலொடு கையி னடுவிடத் தாமரை
நூல்போலு நாடி நுழைந்து.                                                      34
ஆதித்தன்றன் கதிர்போல வந்நாடிகள்
பேதித்துத் தாம்பரந்த வாறு.                                                    35
மெய்யெல்லாமாகி நரம்போ டெலும்பிசைந்து
பொய்யில்லை நாடிப் புணர்வு.                                              36
உந்திமுதலாகி யோங்காரத்துட் பொருளாய்
நின்றது நாடி நிலை.                                                                   37
நாடிகளூடு போய்ப் புக்க நலஞ்சுடர்தான்
வீடு தருமாம் விரைந்து.                                                             38
3நாடி வழக்கமறிந்து செறிந்தடங்கி
நீடொளி காண்ப தறிவு.                                                             39
அறிந்தடங்கி நிற்குமந் நாடிகடோறுஞ்
செறிந்தடங்கி நிற்குஞ் சிவம்.                                                 40

 

above 10 verses are from gyana kkural written by avayyayar..

for more updates come back soon...


bot About Us | Policy | Contact Us | ©2023 Saiva Siddhanta
Back to Top